چهارشنبه, 9 مهر 1399
مشخصات عمومی
کد: 3 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پیمانکار نیروی انسانی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی مناقصه عمومی( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد  نسبت به تامین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و .... از طریق شرکت های پیمانکار واجد صلاحیت اقدام نماید: