چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
پیمانکار نیروی انسانی
3
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد  نسبت به تامین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و .... از طریق شرکت های پیمانکار واجد صلاحیت اقدام نماید:

ردیف

نوع و میزان خدمات یا کالا

اعتبار

تضمین شرکت در مناقصه

1

تعداد 40 نفر جهت انجام امور اداری، خدماتی، کارگری و ....

-/000/000/250/1ریال از محل بودجه سالجاری

-/000/000/750/3 ریال از محل بودجه سال 93

-/000/000/250 ریال

 

1-     مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مناقصه): متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 2/11/92 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران – کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

2-     متقاضیان پیشنهاد ميبايست پیشنهاد خود را (پاکت های الف، ب و ج) به صورت سربسته، لاک و ممهور به مُهر شركت تا پایان وقت اداری مورخ 5/11/92 به دبيرخانه شهرداري گرمدره به نشانی مذکور تحويل نموده و رسید دریافت نمایند.

3-     متقاضی پیشنهاد ميبايست، سپرده مذکور را به صورت  ضمانتنامه بانكي (که حداقل دارای 60 روز اعتبار و قابل تمدید باشد) و يا فيش واريزي به حساب جاری شماره 0102520252005 به نام شهرداری گرمدره نزد بانک صادرات شعبه گرمدره کُد 1850 واریز نمایند.

4-     برندگان اول و دوم و سوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و يا استنكاف ورزند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتيب با نفر اول يا دوم و يا سوم سپرده نفرات بعدي مسترد خواهد گرديد.

5-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

6-     متقاضیان پیشنهاد مي‌بايست داراي گواهینامه صلاحيت/مجوز (در خصوص شرکت های تامین نیرو) از وزارت کار و امور اجتماعی  باشند.

7-     به استناد بند5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

8-     تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری گرمدره و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تاریخ 5/11/92 رأس ساعت 16 میباشد.

تبصره: قیمت پیشنهادی متقاضیان پیشنهاد از تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تا دوماه پس از آن اعتبار داشته و نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت ها، هیچگونه تاثیری در قیمت پیشنهادی ارائه شده را نخواهد داشت، لذا متقاضیان پیشنهاد میبایست در خصوص نوسانات قیمت تدابیر لازمه را در ارائه قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

قوانین
1392/11/02
1392/11/02
1392/11/05
1392/11/05
1392/11/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0