چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
فروش خودروی سوای مگان
5
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه خودروی سواری مگان، از اموال غیر منقول خود برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مجوز شماره 70773/4/21 مورخ 17/12/92 استانداری البرز به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

نوع و میزان کالا یا خدمات

مبلغ پایه

میزان سپرده

1

یکدستگاه خودروی سواری مگان سفید رنگ (روغنی) مدل 87

-/000/000/440

-/000/000/44

1-     مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مزایده): متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 8/2/93 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران – کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

2-     متقاضیان پیشنهاد ميبايست پیشنهاد خود را (پاکت های الف، ب و ج) به صورت سربسته، لاک و ممهور به مُهر شركت تا پایان وقت اداری مورخ 10/2/93 به دبيرخانه شهرداري گرمدره به نشانی مذکور تحويل نموده و رسید دریافت نمایند.

3-     متقاضی پیشنهاد ميبايست، سپرده مذکور را به صورت  ضمانتنامه بانكي (که حداقل دارای 60 روز اعتبار و قابل تمدید باشد) و يا فيش واريزي به حساب جاری شماره 0102520252005 به نام شهرداری گرمدره نزد بانک صادرات شعبه گرمدره کُد 1850 واریز نمایند.

4-     برندگان اول و دوم و سوم در مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و يا استنكاف ورزند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتيب با نفر اول يا دوم و يا سوم سپرده نفرات بعدي مسترد خواهد گرديد.

5-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.

6-     به استناد بند5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

7-     تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری گرمدره و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تاریخ 10/2/93 رأس ساعت 16 میباشد.

تبصره: قیمت پیشنهادی متقاضیان پیشنهاد از تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تا دوماه پس از آن اعتبار داشته و نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت ها، هیچگونه تاثیری در قیمت پیشنهادی ارائه شده را نخواهد داشت، لذا متقاضیان پیشنهاد میبایست در خصوص نوسانات قیمت تدابیر لازمه را در ارائه قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
قوانین
1393/01/31
1393/02/08
1393/02/10
1393/02/10
1393/02/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0