چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
تهیه و پخش آسفالت و تراش و روکش
6
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب تملک دارایی های سرمایه ای استان و به استناد ابلاغیه شماره  72806/52/21 مورخ 24/12/92 استانداری البرز از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

نوع و میزان کالا یا خدمات

 

کد طرح

 

مبلغ اعتبار (ريال)

میزان سپرده(ريال)

صلاحیت و حداقل رتبه بندی

مدت اجراء

1

عملیات تهیه و پخش و تراش و روکش آسفالت جاده مخصوص نهران - کرج

018ذ40903

-/000/000/157/18

-/000/171/61

دارای رتبه 5 راه و ترابری , پروانه بهره برداری کارخانه آسفالت

45 روز

1-      مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مناقصه): متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 07/04/93 جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 0102550255000 بانک صادرت شعبه گرمدره 1850 به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

2-      متقاضیان شرکت در مناقصه ميبايست پیشنهاد خود را (پاکت های الف، ب و ج) به صورت سربسته، لاک و ممهور به مُهر شركت تا پایان وقت اداری مورخ 07/04/93 به دبيرخانه شهرداري گرمدره به نشانی مذکور تحويل نموده و رسید دریافت نمایند.

3-      متقاضی شرکت در مناقصه ميبايست، سپرده مذکور را به صورت  نقدی با فيش واريزي به حساب جاری سپرده به شماره 0102520252005 به نام شهرداری گرمدره نزد بانک صادرات شعبه گرمدره کُد 1850 واریز نمایند.

4-      برندگان اول و دوم و سوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و يا استنكاف ورزند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از عقد قرارداد به ترتيب با نفر اول يا دوم و يا سوم سپرده نفرات بعدي مسترد خواهد گرديد.

5-      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

6-      به استناد بند5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

7-      تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری گرمدره و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تاریخ 07/04/93 رأس ساعت 16 میباشد..

تبصره: قیمت پیشنهادی متقاضیان پیشنهاد از تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت تا دوماه پس از آن اعتبار داشته و نوسانات اقتصادی و تغییر قیمت ها، هیچگونه تاثیری در قیمت پیشنهادی ارائه شده را نخواهد داشت، لذا متقاضیان پیشنهاد میبایست در خصوص نوسانات قیمت تدابیر لازمه را در ارائه قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

8-      پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

قوانین
1393/03/24
1393/03/24
1393/03/24
1393/03/24
1393/03/31
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0