چهارشنبه, 9 مهر 1399
مشخصات عمومی
کد: 7 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه پیاده رو سازی - جدولگذاری - زیر سازی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد  نسبت به اجرای پروژه های به شرح ذیل از طریق شرکت های پیمانکار واجد صلاحیت اقدام نماید:

ردیف

نوع و میزان خدمات یا کالا

اعتبار(ریال)

برآورد (ریال)

تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

رتبه بندی(گرید)

1

پیاده روسازی با تایل بتنی در سطح شهر گرمدره

-/000/000/000/3

-/361/483/878/2

-/000/000/150

5/ ابنیه

2

جدولگذاری در سطح شهر گرمدره

-/000/000/000/5

-/663/005/792/4

-/000/000/250

5/ راه و باند

3

زیرسازی در سطح شهر گرمدره

-/000/000/500/2

-/250/429/841/1

-/000/000/125

5/ راه و باند

4

پخش آسفالت( زیرسازی تراش و روکش آسفالت در سطح شهر گرمدره)

-/000/000/000/3

-/299/597/877/2

-/000/000/150

5/ راه و باند

5

خرید آسفالت

-/000/000/000/10

-

-/000/000/500

مالکیت کارخانه آسفالت

 

1-     مهلت و قبول و محل پیشنهادات (اسناد مناقصه): متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 14/5/93 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ -/000/500 ریال به حساب شماره 0102550255000 نزد بانک صادرات شعبه گرمدره کُد 1850، جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران – کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

2-     متقاضیان پیشنهاد ميبايست پیشنهاد خود را (پاکت های الف، ب و ج) به صورت سربسته، لاک و ممهور به مُهر شركت تا پایان وقت اداری مورخ 19/5/93 به د