چهارشنبه, 19 مرداد 1401
مشخصات عمومی
مزایده اموال اقساطی
7
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی، حراج حضوری( نوبت اول/نوبت دوم)

شهرداری گرمدره در نظر دارد، با استناد به مجوز شماره 70161/4/21 تاریخ 13/12/92 استانداری البرز نسبت به فروش اموال اسقاطی خود شامل: آهن و چدن ضایعاتی مستعمل در حدود تقریبی 200 تُن و ضایعات پلاستیکی در حدود تقریبی 3 تُن از طریق مزایده عمومی (حراج حضوری) اقدام نماید:

1-    متقاضیان پیشنهاد ميبايست، جهت سپرده شرکت در مزایده(حراج) به میزان -/000/000/100 ریال، به صورت فيش واريزي به حساب شماره 0102520252005 به نام شهرداری گرمدره نزد بانک صادرات شعبه گرمدره واریز و هنگام برگزاری حراج فیش مذکور را همراه داشته باشند.

2-    متقاضیان پیشنهاد میبایست از تاریخ انتشار آگهی لغایت 7/7/93 نسبت به واریز مبلغ -/000/500 ریال به حساب شماره 0102550255000 نزد بانک صادرات شعبه گرمدره کُد 1850 جهت دریافت معرفی نامه از شهرداری و حضور در حراج اقدام نمایند. بدیهیست فیش واریزی و معرفینامه مذکور به منزله مُجوز حضور در حراج میباشد.

3-    متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ 29/6/93 جهت بازدید از مورد معامله به شهرداری گرمدره، واحد جمعداری اموال مراجعه یا باشمار 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

4-    تاریخ حراج، روز سه شنبه 8/7/93 راس ساعت 10 صبح در محل گرمدره، خیابان تاجبخش، جنب ورزشگاه شهداء، خیابان باسکول، باسکول خسروانی می باشد.

5-    برنده حراج موظف است، پس از اعلام برنده در زمان حراج، نسبت به پرداخت نقدی کُل مبلغ پیشنهادی حداکثر تا دو روز بعد، اقدام نمایند.

6-    مبناء دریافت بهاء، قبض باسکول و تحویل به خریدار می باشد.

7-    چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حراج به ترتیب به هر نحو از انجام معامله استنکاف نماید، مبلغ سپرده شرکت در حراج آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. در صورت معامله قطعی و واریز تمام مبلغ مورد معامله در مدت تعیین شده در بند 5 به ترتیب سپرده نفرات بعدی مسترد میگردد.

8-    برنده حراج میبایست پس از برگزاری حراج، نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نماید. بدیهیست در صورت عدم انتقال مورد معامله، کلیه هزینه های انبارداری از وی اخذ میگردد و برنده حراج ملزم به پرداخت و حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

9-    به استناد بند5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها ، شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

10-پرداخت کلیه مالیات ها، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه درج آگهی، هزینه کارشناسی و مکسورات قانونی به عهده برنده حراج می باشد.

11-  کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن از برنده حراج اسقاط و برنده حراج اقرار به رویت و تصرف مورد معامله نمود.

قوانین
1393/06/29
1393/06/29
1393/07/07
1393/07/08
1393/07/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0